तपाईंले भर्नु भएको पुर्व जानकारी विवरण प्रिन्ट गर्नको लागि आफ्नो Submission ID र मोबाइल नम्बर प्रयोग गर्नु पर्नेछ |